Kalite Rehberi

Kalite Rehberi (6)

iso 17025

Kategori Kalite Rehberi

iso 17025

Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi standartlarında önemle belirtilen kalite yönetim prensipleri, insan kaynakları yönetiminin önemini ve uygun eğitim ihtiyacını vurgular. Bu prensipler, müşterilerin, kuruluşun kendi personelinin yeterliliğini iyileştirmede kullandıkları stratejiyi gösterme yeteneğini ve kendi insan kaynaklarına ilişkin kuruluş taahhüdünü, değerlendirmesini ve uygulamasını öngörür. Kuruluşlarda çalışan her kademedeki personel, müşteri taleplerinin ve beklentilerinin sürekli olarak arttığı hızla değişen pazarda, gerekli kalitede ürün sağlamak üzere, kuruluş taahhüdünü yerine getirmek için eğitilmelidir.

Personel performansı dahil, sürekli iyileşmeye ilişkin kuruluş hedefleri; pazardaki değişimler, teknolojik yenilikler dahil çok sayıda iç ve dış faktörlerden, müşteri ve tarafların taleplerinden etkilenebilir. Bu tip değişiklikler, ihtiyaçlarla ilgili kuruluş yeterlilik analizinin yapılmasını gerektirebilir. KALİTE REHBERİ’nin rolü kuruluşların hedeflerine ulaşması için eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve analiz etmede, eğitimi tasarımlamada, plânlamada, eğitimin verilmesi, eğitim prosesinin iyileştirilmesi, izlenmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde kuruluşa yardım etmek üzere rehberlik sağlamaktır. KALİTE REHBERİ sürekli iyileştirme için eğitimin katkısını vurgulamakta ve kuruluşlara daha etkin ve etkili eğitim sağlamada yardımcı olmayı amaçlamaktadır

Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı

Kalite yönetim sistemlerinin gerçekleştirilmesinde bazı kuruluşlar tamamen kendi personeli ile çalışmayı tercih ederken bazı kuruluşlar kendi dışlarındaki danışmanların hizmetlerinden faydalanır. Bir kuruluş tarafından danışmanın seçilmesi sonuçta elde edilecek olan kalite yönetim sisteminin kuruluşun planlanan
hedeflerine en verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak için yeterli olmasının sağlanması bakımından önemlidir. Kalite yönetim sistemi, danışmanın hizmetlerinden faydalanırken bile kuruluşun üst yönetiminin katılımı ve taahhüdü kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi için kilit faktörlerdir.

Danışman Kuruluşun veya Danışmanın rolü genel olarak aşağıdakileri içerir;
a) Kalite yönetim sisteminin tasarımının ve uygulanmasının kuruluşun kültürüne, özelliklerine, eğitim seviyesine ve özel iş ortamına uygun olmasının sağlanması konusunda kuruluşa yardımcı olmak,
b) Kalite yönetimi kavramını kuruluşun tamamında açık ve anlaşılır şekilde göstermek, kalite yönetim prensiplerinin anlaşılmasına ve benimsenmesine özel dikkat sarf etmek,
c) Her seviyedeki ilgili kişilerle iletişim kurmak, onların aktif olarak kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesine katılmalarını sağlamak,
d) Kuruluşa kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan uygun proseslerin belirlenmesi ile bunların birbirine göre önem derecelerinin tespiti ve birbirleri ile etkileşimleri konularında tavsiyelerde bulunmak ve destek vermek,
e) Proseslerin etkin şekilde planlanması, çalıştırılması ve kontrolünün sağlanması için gerekli dokümantasyon ihtiyacının belirlenmesi konusunda kuruluşa yardımcı olmak,
f) Kuruluşu iyileştirme fırsatlarını arama konusunda teşvik etmek üzere kalite yönetim sistemi proseslerinin etkinliklerini ve verimliliklerini değerlendirmek,
g) Kuruluş içinde proses yaklaşımını ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek,
h) Kuruluşun kalite yönetim sistemini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesine yardımcı olmak,
i) Uygun olan hallerde, kuruluşa kalite yönetim sistemi ile diğer ilgili yönetim sistemleri arasındaki ilişkilerin tespiti konusunda yardımcı olmak.

AKREDİTASYON

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygulanabilir olduğunda ilgili sektör programlarında tanımlanan ek şartlar ile belirlenmiş spesifik uygunluk değerlendirme faaliyetlerini (deney/muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb.) yürütmek için şartları karşılayan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının yeterliliğinin Ulusal Akreditasyon Kuruluşu tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Akreditasyon gönüllük esasına bağlı olup bir zorunluluk değildir. Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri "uygunluk değerlendirmesi" tanımı içinde yer almaktadır. Akredite bir kuruluş tarafından bir ürün ya da hizmetin belgelendirilmesi o ürün ya da hizmetin kullanıcı tarafından güvenli olarak algılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sistematik sayesinde akreditasyon, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Akreditasyon kuruluşlarının, yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini tarafsız olarak yerine getirmeleri, idari ve mali bağımsızlık sahibi olmaları, genel bütçeden gereken yardımları alabilmeleri, akreditasyon hizmetinin etkilediği ekonomik operatörlerin bünyede temsil edilmesi şeklindeki özelliklerine, TS EN ISO/IEC 17011 no'lu Uluslararası Standard’da yer verilmektedir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının ve sistemlerinin ilgili uluslararası standardlarda tarif edilen özelliklere uyması, akreditasyon işlemlerinin kabul edilebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

İlgili Standardlar

TS EN ISO/IEC 17011 - Uygunluk Değerlendirmesi — Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kuruluşları Akredite Eden Akreditasyon Kuruluşları İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler

TS EN ISO/IEC 17021 - Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar

TS EN ISO/IEC 17024 - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17065 - Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17043 - Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Kurallar

ISO GUIDE 34 - General Requirements For The Competence Of Reference Material Producers

TS ISO 14065- Sera gazları - Akreditasyon veya Diğer Karşılıklı Tanıma Formlarında Kullanmak İçin Sera Gazı Validasyonu ve Verifikasyonunu Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar

ana sayfa

Kategori Kalite Rehberi

test lab

TS EN ISO/IEC 
17025

Deney ve Kalibrasyon
Laboratuarlarının 
Akreditasyonu

Danışmanlık - Eğitim

Method_Validation

METOD
VALİDASYONU

Deney, Kalibrasyon, 
Tıbbi Laboratuvar
Uygulamaları

Eğitim

Genel_Kalibrasyon_Eitimi

KALİBRASYON

EĞİTİMİ

Genel
Kalibrasyon
Eğitimi

Eğitim

TS EN ISO 
15189

Tıbbi
Laboratuarların 
Akreditasyonu

Danışmanlık - Eğitim

Measurement_Uncertainty

ÖLÇÜM
BELİRSİZLİĞİ

Deney, Kalibrasyon, 
Tıbbi Laboratuvar
Uygulamaları

Eğitim

_tetkik

TS EN ISO

19011

İç
Tetkikçi
Eğitimi

Eğitim

TS EN ISO/IEC 27001

BGYS
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi

Danışmanlık - Eğitim

Laboratuvar_Kalite_kontrol

LABORATUVAR
KALİTE KONTROL

Deney, Kalibrasyon, 
Tıbbi Laboratuvar
Uygulamaları

Eğitim

SPC

SPC

İPK

İstatistiksel
Proses
Kontrol

Eğitim

iso_17020

TS EN ISO/IEC 
17020

Muayene
Kuruluşlarının
Akreditasyonu

Danışmanlık

iso_17024

TS EN ISO/IEC 
17024

Personel Belgelendirme
Kuruluşlarının
Akreditasyonu

Danışmanlık

Laboratuvar_Kurulumu

LABORATUVAR

KURULUMU

Deney, Kalibrasyon, 
Tıbbi Laboratuvar
Uygulamaları

Danışmanlık

Hakkımızda

Kategori Kalite Rehberi

 

 

“Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur” John Lothrop MOTLEY

HAKKIMIZDA

Kuruluşlar için bilgi kaynaklarına erişim giderek kolaylaşmakla beraber, bu amaç için harcanan zaman bir o kadar değerli hale gelmiştir. KALİTE REHBERİ Mühendislik ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı firması, kuruluşlarımıza, uluslararası ya da yerel pazarlarda, sadece Sistem Belgesi aracılıyla değil, etkinliği ve verimliliği sağlanmış, maliyetleri düşüren ve eşzamanlı olarak müşteri memnuniyetini arttıran Yönetim Sistemleri oluşturmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan eğitimleri sunmak amacıyla 2005 yılında faaliyete geçmiştir.İlgili sistem standartları konusundaki bilgisini, sektörlere özgü teknik bilgisiyle birleştirmiş uzman kadrosu, bu amacımızın omurgasıdır.Kuruluşların, ürettiğimiz hizmetler aracılığıyla elde edeceği faydanın, KALİTE REHBERİ ' nin elde edeceği faydadan çok daha ötede olması temel yaklaşımımızdır.

BİZ KİMİZ?

KALİTE REHBERİ uzmanları, Kalite ve Akreditasyon konusundaki tecrübelerini paylaşarak ve Yönetim Sistemlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlayarak hizmet sunduğu kuruluşlarda fark yaratmaktadır.

Bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek, mesleğin saygınlığını koruma amacı ile bütünleştirerek, yasal zorunlulukların da üstünde gönüllülük yaklaşımıyla uygulamaya özen göstermekteyiz.

 

Referanslar

Kategori Kalite Rehberi

DANIŞMANLIK REFERANSLARIMIZ

Projelerde TS EN ISO/IEC 17025 Danışmanlığı Kapsamında Tüm Eğitimler Kuruluşumuz Tarafından Sunulmuştur.

FİRMA / KURUM ADI

HİZMET KAPSAMI

İSU
İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKSU LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ DENETİM HİZMETİ
saybolt
SAYBOLT CATONI PERSA GÖZETME EKSPERTİZ VE KONTROL A.Ş. TS EN ISO/IEC 17025 ve
TS EN ISO/IEC 17020
DANIŞMANLIĞI
po 
PETROL OFİSİ A.Ş.
AKARYAKIT LABORATUVARLARI

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ

İÇ DENETİM HİZMETİ

kale2
KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK A.Ş.
Genel Laboratuvarı

TS EN ISO/IEC 17025
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
DANIŞMANLIĞI

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

isfalt
İSFALT A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme)

TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ

RE-CONS

RE-CONSULT RÜZGAR ENERJİSİ DAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Re-consult Rüzgar Laboratuvarı 

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
istac  
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE KORUMA ATIK MAD. DEĞERLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI


TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVAR KALİTE KONTROL
DOKÜMANTASYON
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL
İÇ DENETÇİ
EĞİTİMLERİ

İÇ DENETİM HİZMETİ

LABORATUVAR CİHAZLARI KULLANIMI, BAKIM VE KALİBRASYONU EĞİTİMİ

izoder_tebar
TEBAR A.Ş. (İZODER)
NB 2164 Numaralı Onaylanmış Kuruluştur.
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL DANIŞMANLIĞI
egelab
EGELAB EGE ANALİZ LAB. VE ÇEVRE TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme)
TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVAR KALİTE KONTROL EĞİTİMLERİ
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK
corlu_organize
ÇORLU ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİ ARITMA TESİSİ  TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
marlab
MAR-LAB MARMARA LAB. VE ÇEVRE ANALİZ LTD. ŞTİ. TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
netced
NETÇED ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
unitest
UNİTEST DENEY VE KALİBRASYON HİZM. A.Ş.
Kalibrasyon Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve kapsam Genişletme)
tkm
TEKNOLOJİK KALİBRASYON MERKEZİ
Kalibrasyon Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme)
yenikoy_elektrik
YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALİ
KİMYA LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
petroyag
PETROYAĞ VE KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
pfi
PFI ORTADOĞU KALİTE KONTROL LTD. ŞTİ.

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

TS EN ISO/IEC 17025 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

frat

FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. TİC.A.Ş.

FUDEL Laboratuvarı

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
eti_maden
ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve kapsam Genişletme)
KAREVALDASYON KARE VALİDASYON ÖLÇÜM VE EĞİTİM EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. TS EN ISO/IEC 17020 DANIŞMANLIĞI
buglem BUĞLEM ASANSÖR LTD.ŞTİ. TS EN ISO/IEC 17020 DANIŞMANLIĞI
tcdd
TCDD ZEMİN VE JEOTEKNİK GRUP HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
elkima3
ELKİMA TRAFO TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
HES
HES KABLO HACILAR ELEKTRİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi ve TÜRKAK akreditasyonu)

BORUSAN

BORUSAN MANNESMAN İZMİT BORU FABRİKASI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
darphane_logo
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
OTAM
OTAM OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.TİC.AŞ.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
manisa2

MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GIDA LABORATUVARI 

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)

BOLU

BOLU BELEDİYESİ ATIKSU LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
akstrol

AKSTROL PETRO KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Madeni Yağ Laboratuvarı

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
baysan
BAYSAN ENDÜSTRİ Madeni Yağ Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
 
lurec
LUREC LTD.ŞTİ. Madeni Yağ Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

akme

AKME MEDİKAL TİC. LTD.ŞTİ.
Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

enve

ENVE ENERJİ EĞİTİM DANIŞMANLIK PROJE TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
EKOLOJİ EKOLOJİK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
EUROPOWER EUROPOWER A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

Linde

LİNDE GAZ A.Ş. GEBZE ŞUBESİ
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK HİZMETİ
habaş HABAŞ A.Ş. Özel Gazlar Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
kesir KESİR MÜHENDİSLİK
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK HİZMETİ
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ 
marmara depoculuk MARMARA DEPOCULUK A.Ş. TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK HİZMETİ

HALİÇ

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK HİZMETİ
METOD VALİDASYONU VE ÖLÇÜM BELİRSİZİĞİ EĞİTİMLERİ
 Arıtsan ARITSAN ÇEVRE LABORATUVARI
METOD VALİDASYONU VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Ekran_Alnts

STOPER YAPI VE YALITIM SİS.A.Ş. 
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

TEKNOVASYON

TEKNOVASYON LTD.ŞTİ.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
GIDA TOKAT GIDA KONTROL LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
GIDA ERZİNCAN GIDA KONTROL LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
GIDA EDİRNE GIDA KONTROL LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
GIDA KOCAELİ GIDA KONTROL LABORATUVAR

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL DANIŞMANLIĞI

İPK EĞİTİMİ

TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ

palancı PALANCI FONSKİYONEL GIDA LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

YILDIZ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
Yapiray

YAPIRAY DEMİRYOLU İNŞAAT SİS. SAN.VE TİC.A.Ş.

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
 yapimerkezi

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)

meski

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)

arpet

ARI PETROL A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
akademi AKADEMİ ANALİZ LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ TETKİK HİZMETİ
haslab T.C.D.D. - İTÜ HASLAB HASAR TESPİT LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TÜV Laboratuvar Onay Belgesi)
(Akreditasyon Süreci Devam Ediyor)
gelisim
GELİŞİM TIP LABORATUVARI
TS EN ISO 15189 DANIŞMANLIĞI
agrolab
AGROLAB GIDA SU ÇEVRE ANALİZ LAB. VE HİJYEN DESTEK SİS. LTD. ŞTİ. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL DANIŞMANLIĞI

atak1

ATAK MADENİ YAĞ ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL DANIŞMANLIĞI
poliuretan_ureticileri_dernegi
PÜD - POLİSTREN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ ÇEVKAK LABORATUVARI
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI
(İlk Akreditasyon ve Kapsam Genişletme)
testmer
TESTMER ÖLÇÜM VE TEST HİZMETLERİ
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI
TS EN ISO/IEC 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ
prista_oil
PRISTA OIL TS EN ISO/IEC 17025
İÇ TETKİK HİZMETİ
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL EĞİTİMİ
atmosfer
ATMOSFER TARIM ANALİZ LABORATUARI LTD. ŞTİ. 
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
orbit_ekoloji
ORBİT EKOLOJİ LABORATUVARI

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI LABORATUVAR KURULUMU

(Tarım Bakanlığı Yetkili Laboratuvar)

simced
SİM-ÇED SİCİMOĞLU MÜH. LTD. ŞTİ.

TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI

(Çevre Bakanlığı Ön Yeterlilik Belgesi)

pharmavision
PHARMA VISION SAN. VE TİC. A.Ş.
(TS EN ISO/IEC 17025)DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
TS EN ISO 22000 EĞİTİMİ
sentez
SENTEZ KALİTE KONTROL LAB. LTD. ŞTİ.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
uslu
USLU LABORATUVAR
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
BAS-ER
BASER LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)

MERCEK

MERCEK ANALİZ LABORTUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
 VZYON
VİZYON LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
prestij
PRESTİJ PROJE SONDAJ ZEMİN. MÜH. İNŞ. MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
 fatsa FATSA KİMYA
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)

hedef

HEDEF YAPI LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(TSE Laboratuvar Onay Belgesi)
FORM FORM SÜNGER A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025 DANIŞMANLIĞI
(Devam Ediyor)
brisa_bridgestone  
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
KALİBRASYON LABORATUVARI
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI
gedore_altas
GEDORE-ALTAŞ EL ALETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI
Nursan_elektrik
NURSAN ELEKTRİK A.Ş.

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DANIŞMANLIĞI

BOYUTSAL KALİBRASYON EĞİTİMİ

sarkuysan
SARKUYSAN A.Ş.

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ ve

METOD VALİDASYONU DANIŞMANLIĞI

borsen_boru
BORŞEN BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
METOD VALİDASYONU DANIŞMANLIĞI
TS EN ISO 9001/14001/18001 Danışmanlığı Kapsamında Tüm Eğitimler Kuruluşumuz Tarafından Sunulmuştur.
coskun_kaucuk
COŞKUN KAUÇUK SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
TS EN ISO 9001
DANIŞMANLIĞI 
selay_dus  
SELAY DUŞ LTD. ŞTİ. TSEK DANIŞMANLIĞI
diva_gumruk_musavirlik  
DİVA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
LTD. ŞTİ.
TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
isler_pres
İŞLER PRES OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
tasarim_boya_boru_tesisat
TASARIM BOYA BORU TESİS. TEMİZLİK HİZM. VE İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
kurt_yan_sanayi
KURT YAN SANAYİ TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
iltas_lojistik
İLTAŞ LOJİSTİK LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
OHSAS 18001
DANIŞMANLIĞI
altunbasak_lojistik
ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
protem
PROTEM MET. ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ İMALAT LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
TSE ÜRÜN BELGELENDİRME
metu_makina
METU MAKİNA OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
 bahsen_gumruk 
BAHŞEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
cagdas
ÇAĞDAŞ TEMİZLİK LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
mbm_tasimacilik
MBM TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
er_Muhendislik
ER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
doga_gumruk
DOĞA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
nkp_kalip
NKP KALIP PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
avrasya_grup
AVRASYA GROUP TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS 18001
DANIŞMANLIĞI
doruk
DORUK ENDÜSTRİ VANA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
BARTEK
BARTEK

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

OHSAS 18001 DANIŞMANLIĞI

VEKMAR
VEKMAR TS EN ISO 9001 DANIŞMANLIĞI
MATTEL
MATTEL OYUNCAKÇILIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ. OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ DANIŞMANLIĞI
keskin_izolasyon
KESKİN İZOLASYON TSE ÜRÜN BELGELENDİRME
EĞİTİM REFERANSLARIMIZ
sgs SGS SÜPERVİZE VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. TS EN ISO/IEC 17025
TEMEL EĞİTİMİ
(4 GRUP)
 tse TSE MARMARA KALİTE GÜNLERİ  METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
bv BVCPS TEST LABORATUVARLARI LTD.ŞTİ
TS EN ISO/IEC 17025
TEMEL EĞİTİMİ
TS EN ISO/IEC 17025
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
(2 GRUP)
habaş HABAŞ A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025
TEMEL EĞİTİMİ
STR STR LABORATUVARI METOD VALİDASYONU EĞİTİMİ
iski İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TS EN ISO 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ GENEL KALİBRASYON
EĞİTİMLERİ (2 GRUP)
EKOLAB EKOLAB ÇORLU ŞUBESİ TS EN ISO 17025 TEMEL EĞİTİMİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
BP BP PETROLLERİ A.Ş.MADENİ YAĞ VE AKARYAKIT DENEY LABORATUVARI METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMLERİ
avis AVİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. METOD VALİDASYONU EĞİTİMİ
KALEOTORADYATR KALE OTO RADYATÖR A.Ş. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI
EKN_KMYA EKİN KİMYA TİC.LTD.ŞTİ. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
slablogox STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
METOD VALİDASYONU
TS EN ISO/IEC 17025
TS 18001 ISG
TS EN ISO 22000 TEMEL
EĞİTİMLERİ
BALPARMAK ALTIPARMAK GIDA SAN. VE TİC.KOLL.ŞTİ.(BALPARMAK) METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMLERİ
PETKİM PETKİM A.Ş. TERAZİ KALİBRASYONU
HACİMSEL KALİBRASYON
EĞİTİMİ
Şa-ra ŞA-RA A.Ş. ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
Thames water THAMES WATER ALT YAPI HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TS EN ISO 17025
METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
logo_esan ECZACIBAŞI ESAN METOD VALİDASYONU ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL EĞİTİMİ
ozbal_celik_boru ÖZBAL ÇELİK BORU TİC. TAAH.LTD. ŞTİ. TS EN ISO/IEC 17025 METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ
tibet TİBET KİMYA LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL EĞİTİMİ
polatli_ticaret_borsasi POLATLI TİCARET BORSASI
HUBUBAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
METOD VALİDASYONU
KALİTE KONTROL
KALİBRASYON KABUL KRİTERLERİ
FMEA
İPK
EĞİTİMLERİ
seckin_lab SEÇKİN ÇEVRE VE GIDA ANALİZ LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL EĞİTİMLERİ
FETHYE FETHİYE ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025
TEMEL EĞİTİMİ 
TS EN ISO/IEC 17025
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
DOKUMANTASYON EĞİTİMİ
Sigma SİGMA BETON
TS EN ISO/IEC 17025
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
BELGİN BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. SAN. A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
HACİMSEL KALİBRASYON
METOD VALİDASYONU LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL 
EĞİTİMLERİ
dicem DİYARBAKIR ÇEVRE MERKEZİ
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
EĞİTİMLERİ
cevdanis ÇEVDANIŞ ÇEVRE LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025 İÇ DENETÇİ
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMLERİ
TİDAP TİDAP ÇEVRE LABORATUVARI
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
esart  ESART A.Ş.
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
kardemir  KARDEMİR A.Ş.
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMİ
PAK  PAK ARITMA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI
TS EN ISO/IEC 17025
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMLERİ
 das DAS BELGELENDİRME-KASCERT
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMLERİ
jandarma JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVAR KALİTE KONTROL
GENEL KALİBRASYON
EĞİTİMLERİ
klora KLORA GRES VE YAĞ. SAN. A.Ş.
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVAR KALİTE KONTROL
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ EĞİTİMLERİ
dsi DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ERZURUM
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
LABORATUVAR KALİTE KONTROL
İSTATİSTİKSEL PROSES
EĞİTİMLERİ
betra_logo_ BETRA PREFABRİKE SAN. VE TİC. A.Ş.
TS EN ISO/IEC 17025
TEMEL EĞİTİMİ
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMİ
teknoends TEKNO ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ.
METOD VALİDASYONU
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
EĞİTİMİ
sika_logo

SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

(BEC Belgelendirme için verilmiştir)

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
asama AŞAMA YAPI LABORATUVARI LTD. ŞTİ.
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
yildiz YILDIZ GEMİ MAK. SAN VE TİC A.Ş. GENEL VE BOYUTSAL KALİBRASYON 
EĞİTİMİ
tcdd T.C.D.D. ANKARA DEMİRYOLU FABRİKASI
METROLOJİ ve
KALİBRASYON
EĞİTİMİ
konyaseker KONYA ŞEKER A.Ş.
GENEL METROLOJİ VE KALİBRASYON
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
OTOMATİK OLMAYAN TERAZİLERİN KALİBRASYONU
pHMETRE KALİBRASYONU
HACİMSEL KALİBRASYON
HİDROMETRE KALİBRASYONU
SICAKLIK KALİBRASYONU
BASINÇ KALİBRASYONU EĞİTİMLERİ
 asaslogo ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYI VE TİCARET A.Ş. TS EN ISO 14001:2005
TS EN ISO 19011:2004
İÇ DENETÇİ EĞİTİMLERİ
kastamonu_entegre_logo KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. METROLOJİ ve KALİBRASYON EĞİTİMİ
femsan FEMSAN DC MOTORLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
metu_makina METU MAKİNA OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
tst TST-TAMSAN MOTOR MAKİNA İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
 devran_motor DEVRAN MOTOR YATAKLARI ve BURÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
istanbul_halk_ekmek
İSTANBUL HALK EKMEK FABRİKALARI A.Ş. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
iston
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FAB. SAN. TİC. A.Ş. TS EN ISO 9001
TS 18001
EĞİTİMLERİ
 
 misbis

BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş SİLİVRİ ŞUBESİ

TS EN ISO 9001
TS EN ISO 22000
İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMLERİ
 izoform

İZOFORM MÜHENDİSLİK

TS EN ISO 9001
İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMLERİ
bimta BİMTAŞ GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
Belkim BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. ve SAN. A.Ş. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
polisan POLİSAN A.Ş. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
okancam OKAN CAM A.Ş. GENEL KALİBRASYON EĞİTİMİ
medicheck CAN RADYOFARMASÖTİK ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. TS EN ISO 19011
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
po PETROL OFİSİ GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
METOD VALİDASYONU
LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL
HALİÇ HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI
adapazari_ticaret_borsasi ADAPAZARI TİCARET BORSASI
konyaseker KONYA ŞEKER A.Ş.
sapro_logo SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Biz Kimiz?

Kategori Kalite Rehberi

KALİTE REHBERİ uzmanları, Kalite ve Akreditasyon konusundaki tecrübelerini paylaşarak ve Yönetim Sistemlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlayarak hizmet sunduğu kuruluşlarda fark yaratmaktadır.

Bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek, mesleğin saygınlığını koruma amacı ile bütünleştirerek, yasal zorunlulukların da üstünde gönüllülük yaklaşımıyla uygulamaya özen göstermekteyiz.

Kalite Rehberi

Kategori Kalite Rehberi

" Bugün, dünün öğrencisidir"
Thomas FULLER
 


Sürdürülebilir kalite anlayışını benimseyen kuruluşların, verimlilik ve etkinlik ihtiyaçlarına cevap verecek tüm çözümleri üretmek KALİTE REHBERİ'nin işidir. 

KALİTE REHBERİkuruluşların hedeflere ulaşmasında,  Yönetim Sistemleri Danışmanlığı, Mühendislik ve Eğitimler konusunda verdiği hizmetler ile başarıya ortak olmayı amaçlamaktadır. 

 


+90 (262) 721 12 97 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.